สารจาก

ผู้บริหาร

เราสามารถทำได้
Image

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง บริษัท

''บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ได้ดำเนินการธุรกิจและมีความเติบโตก้าวหน้ามาด้วยดี ด้วยการจัดการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เราได้ดำเนินงานด้วยความใส่ใจและด้วยความพยายามในการเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา "