ประวัติ

ความเป็นมา

รู้จักบริษัท

2558บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งอยุ่ที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัท ผู้จำหน่ายรถยนต์ กลุ่มบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

2561บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำการย้ายที่ตั้งบริษัท จากจ.สุรินทร์ เป็น จ.ขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นแนวโน้มการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจังหวัดขอนแก่น ต่อมาในเดือน มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 222 ล้านบาท เเละเป็น บริษัท ออโตคอร์ป โอลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในเดือน กันยายน 2561