การพัฒนา

อย่างยั่งยืน

Image
Image การสร้างคุณค่าทางด้านเศษรฐกิจ

 • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
 • ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสิทธิในการประกอบกิจการตามกฎหมาย
 • ดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน
 • มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้งและกลุ่มบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์
 • Image การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม

 • การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า
 • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • การป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ
 • Image การสร้างคุณค่าด้านสังคม

 • ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานที่ดี รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในการทำงาน
 • สนับสนุนพัฒนาการอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด และ กลุ่มบริษัทมะลิวัลย์ จำกัดมีการประกอบกิจการ
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม