คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ออโต้คอร์ปโฮลดิง

คณะ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด

Image

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Image

ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

กรรมการตรวจสอบ

Image

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี

กรรมการตรวจสอบ

Image

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

กรรมการ

Image

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์

กรรมการ

Image

นางสุกใส โภคทรัพย์

กรรมการ

Image

นุชนาถ สกุลสันเทียะ

กรรมการ

Image

นางสาวธัญญา ธิมาชัย

กรรมการ

Image

นายภูธิป วาทิน

กรรมการ