คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ออโต้คอร์ปโฮลดิ้ง

คณะ

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ออโต้คอร์ปโฮลดิ้ง

Image

ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

ประธานกรรมการที่บริหาร

Image

หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์

ผู้จัดการส่วนขาย

Image

ณราวุฒิ ธานีพูน

ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

Image

สุกใส โภคทรัพย์

ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

Image

นุชนาถ สกุลสันเทียะ

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน