การพัฒนา

อย่างยั่งยืน

เติบโตขึ้นพร้อมกับคุณ!

Image การสร้างคุณค่าทางด้านเศษรฐกิจ

 • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
 • ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสิทธิในการประกอบกิจการตามกฎหมาย
 • ดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน
 • มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้งและกลุ่มบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์
 • Image การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม

 • การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า
 • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • การป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ
 • Image การสร้างคุณค่าด้านสังคม

 • ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานที่ดี รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในการทำงาน
 • สนับสนุนพัฒนาการอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด และ กลุ่มบริษัทมะลิวัลย์ จำกัดมีการประกอบกิจการ
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม
 • บรรษัท

  ภิบาล

  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

  จริยธรรมทางธุรกิจ

  จริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  PDF Format 0.4 MB

  View more

  นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

  นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

  บริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  PDF Format 0.5 MB

  View more

  นโยบายการต่อต้านทุจริต

  นโยบายการต่อต้านทุจริต

  บริษัทออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  PDF Format 0.6 MB

  View more